Projectbeschrijving


Het bisdom van Lodwar heeft momenteel voor de dove en slechthorende kinderen een tweetal voorzieningen getroffen door deze kinderen op te vangen en de huisvesting en zorg te regelen, zodat deze kinderen aangepast onderwijs kunnen volgen aan een speciale school voor dove en slechthorende kinderen. Een internaat waar de kinderen verblijven is noodzakelijk, omdat de ouders vaak als nomaden leven en de afstand tot de school voor het merendeel van de kinderen heel ver is.

De doelen van het project zijn als volgt:
  • Het opsporen van dove en slechthorende kinderen
  • Het dove kind aanmoedigen en ondersteunen om zo onafhankelijk en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Dit wordt gedaan door speciaal aangepast onderwijs, ondersteuning, coaching en advisering.
  • Onderwijs, supervisie en behandeling van kinderen met aangeboren doofheid of bij wie doofheid is ontstaan voor men taal heeft kunnen leren.
  • Ondersteuning aan ouders en familieleden hoe met het dove / slechthorende kind kan omgaan.
  • Informatie en advies aan derden die met dove kinderen te maken hebben.Home

Doelgroep

De projecten richten zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar die slechthorend dan wel volledig doof zijn zonder uitsluiting van geloof of sekse.
Om toegelaten te worden tot de school wordt een geschiktheidstest gedaan en een intakegesprek afgenomen. Een zorgvuldige diagnose is van groot belang om de mate van slechthorendheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te kunnen vaststellen.
Het gehoor van het kind wordt onderzocht en wanneer dit mogelijk is wordt een gehoorapparaat aangemeten.


Home


De school

De school, die ontstaan is uit een ge´ntegreerde basisschool, heeft sinds 2010 een zelfstandige status gekregen en wordt momenteel bekostigd door de Keniaanse overheid zoals alle andere basisscholen. De school "St. Bernadette Primary School for the Deaf " heeft 8 klaslokalen in gebruik, waar ongeveer 100 leerlingen onderwijs volgen. Tevens hebben zij de beschikking over een eigen keuken, waar voedsel bereid wordt voor de middagpauze. Als er om wat voor reden dan ook geen onderwijs wordt gegeven dan komen de kinderen naar het internaat, waar een bibliotheek en studieruimten beschikbaar zijn.


Home

Het onderwijsprogramma

Op de basisschool leren de leerlingen basisvaardigheden, kennis en houding die zij in het dagelijks leven kunnen toepassen. Doel is verbetering van de kwaliteit van leven van het individuele kind en de samenleving waarin het leeft. De kinderen leren gebarentaal, voorbereiding om te spreken en te articuleren en gehoortraining.


Home


Het internaat

De school heeft een regionale functie. Niet alle kinderen komen uit Lodwar. Hun ouders zijn over het algemeen nomaden wat betekent dat het niet mogelijk is kinderen dagelijks naar de school te sturen of te brengen. Er is daarom een mogelijkheid voor de leerlingen om in het internaat "St. Luke Home for the deaf" te verblijven. Hier krijgen zij kost en inwoning en worden begeleid door pedagogische medewerkers.
Het internaat heeft een eigen bestuur en is een project van het bisdom van Lodwar. Het internaat wordt gesponsord. Uit deze donaties wordt o.a. betaald de salarissen van het personeel, medische zorg, voedsel-, transport- en kantoorkosten, dus voor alle lopende zaken.
De staf bestaat uit een co÷rdinator, een assistant co÷rdinator, sociaal werkers, kinder- verzorgsters, hoofd huishouding met koks, een gebarentaal lerares, administratieve hulpen en leraressen voor de twee kleuterklassen en verscheidene "watchmen", toezichthouders voor dagen nacht.
Zij allen zorgen ervoor dat de kinderen een goede verzorging krijgen en aangepaste opvoeding en onderwijs krijgen. De sociaal werkers onderhouden het contact met de ouders en de scholen. Tevens geven zij informatie en advies aan derden die met dove kinderen te maken hebben.
Er wordt door de kinderen dagelijks gesport en op gepaste tijden naar videofims gekeken.


Home


De kleuterschool

De kleuterschool is gebouwd op het terrein van het internaat en vormt daarmee een geheel. In september 2006 bood de kleuterschool plaats aan 18 dove kleuters. Spelend leren is het devies. Er wordt dagelijks gebarentaal aangeleerd.


Home


De ondersteuning aan ouders en kinderen

De school heeft de beschikking over huisbezoekers die contact leggen met de ouders van dove kinderen en met hen de toelating tot de school voorbereiden en regelen. Wanneer er tijdens het schooljaar problemen ontstaan gaan deze medewerkers hiermee aan de slag en proberen een oplossing te vinden.


Home


Religie

Het onderwijs is gebaseerd op het christelijk geloof en de principes. Kinderen met andere religieuze achtergronden en culturen worden toegelaten tot de programma's en met respect voor hun geloof en cultuur behandeld.Home


FinanciŰle ondersteuning

Het internaat wordt gedeeltelijk gesponsord door "Stichting Vrienden van Effatha" Daarnaast komen bijdragen van het Diocese of Lodwar en sommige parochies geven financiele steun. Voor individuele kinderen worden kosten voor hulpmiddelen bekostigd door het Lilianafonds. Uit fondswerving en particuliere giften wordt verder bijgedragen in de lopende kosten en de exploitatie kosten, renovatie en onderhoud. Daarnaast dienen de ouders zgn boarding fee te betalen, helaas is deze bijdrage miniem: soms geven ouders bijdrage in natura bijv. een geit of houtskool.


Home