IntroductieHet Ewoi programma richt zich op ouderen die door familie niet verzorgd worden of in de steek zijn gelaten. Deze mensen leven in moeilijke omstandigheden en kunnen zonder hulp nauwelijks overleven. Staf van het Ewoi programma
Het programma mobiliseert zoveel mogelijk hulp vanuit de gemeenschap en springt bij wanneer dit niet lukt of onvoldoende is.
Dit betekent dat er regelmatig (wekelijks) voedsel wordt uitgedeeld, zorg wordt besteed aan gezondheid van de oudere en er voorzien wordt in de meest elementaire levensbehoeften van de ouderen. Ook zijn er huisbezoekers in dienst van het programma die naar de mensen toegaan. Ze kijken hoe het met hen is en bieden de hulp waaraan op dat moment behoefte is.
Het gaat om hele basale hulp zodat mensen kunnen overleven.

De medewerksters van het programma zijn Turkana meisjes en vrouwen, soms met kinderen en alleenstaand.
Ze kunnen op deze manier werkervaring opdoen en een eigen inkomen verwerven. Hiermee zijn ze enigszins onafhankelijk en in staat hun leefsituatie te verbeteren.
Als het financieel mogelijk is worden de medewerkers in staat gesteld een opleiding of cursus te volgen.

Home


Organisatie.


Bisschop Dominic Kimengish, Lodwar

Bestuur

Coordinator

Assistent Coordinator

Gezondheidszorg
Maatschappelijke zorg
Gemeenschapswerk
Huisbezoek
Vrijwilligerswerk
Administratie
Veiligheid
Huishoudelijk werkHomeDoel en beschrijving van het programma.

Inventarisatie van problemen Het doel van het Ewoi programma is om hulp te bieden aan de armste ouderen in Lodwar en omgeving. Dit programma was eerst gericht op de stad Lodwar alleen, maar breidt zich nog steeds uit over de parochies in het gehele bisdom. Er wordt veel samengewerkt met de plaatselijke Small Christian Communities (SCC). Het programma werkt zonder discriminatie van religie of geslacht.
De maatschappelijk werkster en een de betreffende huisbezoeksters doen een intake gezamenlijk. Zij brengen de noden van de oudere in kaart en proberen de familie te betrekken bij de hulp die geboden zal worden. Dit laatste is soms een moeilijke opgave. Als de omstandigheden het toelaten wordt er voor ouderen buiten Lodwar een mobiele kliniek georganiseerd. De hulp bestaat uit medische en/of verpleegkundige zorg, voedsel, behuizing, kleding, huishoudelijke attributen en alle verdere elementaire hulp die het leven van deze armste ouderen wat veraangenamen. Er wordt zelden contant geld gegeven.
Huisbezoeksters voeren deze activiteiten uit in samenwerking en/of overleg met een verpleegkundige, de maatschappelijk werkster en de leiding van het programma.HomeOuderenhulp.

Vanaf het begin van het hulpprogramma, in het jaar 2000, heeft dit project zich bezig gehouden met de hulp aan de armste ouderen.
Uitgifte van medicijnen Door middel van huisbezoeken wordt contact met de ouderen onderhouden. De ouderen krijgen medische hulp, voedsel en andere benodigdheden zodat zijn op een menswaardige manier kunnen leven.
De medewerkers van het Ewoi programma's proberen de omgeving van de oudere familie, buurt en parochiegemeenschap, bij de zorg voor de ouderen te betrekken.HomeHulp aan meervoudig gehandicapte kinderen.

De huisbezoeksters die de ouderen regelmatig bezoeken rapporteerden dat zij op diverse plaatsen of in hutjes geconfronteerd werden met zowel jonge als oudere meervoudig gehandicapte kinderen.

Zij troffen deze kinderen vaak aan alleen en onverzorgd. Niemand die er op toezag hoe de kinderen er aan toe waren. In dit gebied is weinig zorg voor gehandicapten en zeker niet voor iemand die zowel lichamelijk als geestelijke afwijkingen heeft.

Het Ewoi programma heeft toen besloten om ook aandacht aan deze kinderen te geven. Met de ouders die er open voor stonden werden afspraken gemaakt over de zorg en als het noodzakelijk was werd er voor voedsel, medische hulp en kleding gezorgd. Ook werd er af en toe een dag voor deze kinderen georganiseerd op de Ewoi compound. Voor de ouders werden bijeenkomsten georganiseerd om hen een luisterend oor te geven en te bespreken hoe met deze kinderen om te gaan. Het werd steeds duidelijker dat deze aandacht de kinderen en hun ouders goed deed.

Het Liliana Fonds droeg bij in de kosten maar jammer genoeg hebben zij zich voor de meervoudig gehandicapte kinderen terug getrokken. Door donaties van diverse sponsoren is het mogelijk geworden om vanaf 1 januari 2013 een dagopvang te organiseren. Twee dagen per week worden 10 de kinderen, uit de nabije omgeving, thuis opgehaald en verblijven ze op de compound van het Ewoi project. Er moesten wel enkele aanpassingen gerealiseerd worden maar met een donatie van een weldoener en een goede aannemer was het mogelijk om de opvang te regelen.

Omdat het budget van het Ewoi project voor de ouderen bestemd was, moesten er extra sponsors gezocht worden om deze opvang te financieren.

In juli 2013 zijn twee deskundigen, Patrice Ahlers en Annette Leijten, enkele weken naar Lodwar geweest hun kennis met de medewerkers te delen. Dit werkbezoek werd mogelijk gemaakt dank zij een gift van een weldoener. Dit bezoek is bijzonder succesvol geweest.

Hun verslag is elders op deze website te vinden.


Home


Financiën.


Het Ewoi programma is geheel afhankelijk van vrijwillige donaties van stichtingen, van akties van scholen en van persoonlijke giften.
Het missiebureau van het bisdom Roermond, enkele religieuze organisaties, "Mensen met een Missie" en M.O.V. ís verlenen steun of hebben dat in het verleden gedaan. Pogingen om een structurele sponsor the vinden zijn tot heden niet gelukt, maar dank zij deze giften en hulp van vele weldoeners kan het Ewoi programma in Lodwar en omgeving de hulp bieden aan de armste ouderen en een groep meervoudig gehandicapte kinderen in hun meest elementaire levensbehoeften.


Home